Familie » Andere hulp voor gezinnen » Uw overgangsuitkering aanvragen in België

Uw overgangsuitkering aanvragen in België

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 7 minuten

Wanneer uw partner is overleden, heeft u ook recht op de uitkering die is gebaseerd op de loopbaan van hem of haar. Dit heet dan een overlevingspensioen. Maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt toen hij of zij kwam te overlijden, dan kan u gebruik maken van de overgangsuitkering. In dit artikel leggen we uit wat het precies is en hoe u het kan aanvragen.

Uw overgangsuitkering aanvragen in België
Als weduwnaar of weduwe heeft u recht op een deel van het pensioen van uw overleden partner

Wat is een overgangsuitkering?

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor weduwen of weduwnaars waarvan de huwelijkspartner is overleden, maar waarbij de langstlevende nog niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde om een overlevingspensioen te ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of de overleden partner al gepensioneerd was of niet.

Wie heeft er recht op een overgangsuitkering?

U heeft recht op een overgangsuitkering wanneer u aan enkele voorwaarden voldoet:

 • Op het moment van overlijden heeft u nog niet de minimumleeftijd om een overlevingspensioen te kunnen ontvangen. Voor huwelijkspartners die overleden zijn in 2022 is de minimumleeftijd 48 jaar en 6 maanden.
 • U was minstens 1 jaar getrouwd met uw overleden partner.
 • U bent ondertussen niet hertrouwd.
 • U heeft geen veroordeling voor misdrijven tegenover uw overleden huwelijkspartner

Er zijn een aantal situaties die volgens de wet gelijkgesteld worden aan 1 jaar huwelijk:

 • Jullie woonden voor het huwelijk al wettelijk samen, ononderbroken, en de periode hiervan in combanitie met de periode van het huwelijk zijn samen minstens 1 jaar.
 • Jullie waren gehuwd op het moment van overlijden, maar het overlijden was een ongeval.
 • Jullie hebben samen een kind binnen jullie huwelijk
 • U bent zwanger van uw overleden huwelijkspartner en bevalt binnen de 300 dagen na het overlijden
 • Op het moment van overlijden had uw huwelijkspartner een kind ten laste waarvoor hij of zij kinderbijslag kreeg

Hoe uw overgangsuitkering aanvragen?

In principe moet u zelf geen aanvraag doen voor een overgangsuitkering, indien uw partner al gepensioneerd was. Was hij of zij nog niet gepensioneerd, dan zal u wel zelf een aanvraag moeten indienen.

U dient best uw aanvraag in binnen de 12 maanden na het overlijden van uw partner. Zo geniet u van de volledige duur die van toepassing is op uw gezinssituatie. Bent u te laat met indienen, dan verliest u het recht op een overgangsuitkering.

Hoe uw aanvraag indienen?

Als u in België woont, kan u de aanvraag op verschillende manieren indienen. Het makkelijkste is via mypension. Hier vult u de nodige formulieren in en krijgt u een ontvangstbevestiging zodra alles is ingediend. Deze manier werkt vaak het snelste.

Werkt u liever niet via mypension? Dan kan u ook terecht bij het gemeentebestuur van uw woonplaats of de gratis Pensioenlijn 1765.

Woont u in het buitenland? Stuur dan uw aanvraag per aangetekende brief op naar de Pensioendienst:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Bureau voor internationale overeenkomsten
Europaesplanade 1
1060 Brussel
België

Wat na het indienen van uw aanvraag?

U hoeft niets meer te doen. De overheid gaat aan de slag om uw dossier door te nemen. Indien ze extra inlichtingen nodig hebben, zullen ze u terug contacteren. Zodra uw overgangsuitkering berekend is, ontvangt u een gedetailleerd overzicht met het bedrag.

U bent akkoord met de berekening

Als u akkoord gaat met de berekening en het bedrag, hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt automatisch op uw rekening gestort op de voorziene datum.

U bent niet akkoord met de berekening

Indien u niet akkoord bent met het bedrag, kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder. Als u daarna nog steeds niet tevreden bent, kan u in beroep gaan bij de rechtbank of de Ombudsdienst Pensioenen inschakelen.

Hoe uw overgangsuitkering aanvragen
Wanneer uw huwelijkspartner komt te overlijden heeft u dus recht op een overgangsuitkering als u nog niet de leeftijd heeft bereikt om recht te hebben op een overlevingspensioen

Hoeveel bedraagt uw overgangsuitkering?

Een overgangsuitkering wordt op dezelfde manier berekend als een overlevingspensioen, met volgende uitzonderingen:

 • Het bedrag wordt berekend op basis van het loon van de overleden huwelijkspartner. Als dit loon lager is dan het gewaarborgd minimumloon, wordt het aangevuld tot een minimumloon.
 • De uitkering gaat volledig naar de langslevende huwelijkspartner. Verdelingen met wezen of ex-huwelijkspartners zijn er niet.
 • Er wordt geen perequatie toegepast. Het stijgt dus niet mee met de lonen voor ambtenaren.

De berekening van de overgangsuitkering wordt gedaan op basis van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner. Dezelfde regels worden toegepast als voor een rustpensioen, maar er wordt wel rekening gehouden met vroegtijdig overlijden. Dit komt neer op:

Een loopbaanbreuk waarbij de noemer overeenkomt met het aantal kalenderjaren, omgezet in dagen, tussen 1 januari van het jaar van de 20e verjaardag en 31 december van het jaar voorafgaand aan dat van het overlijden.

Er geldt geen maximum beperking voor een overgangsuitkering, wel voor het overlevingspensioen.

Is de overgangsuitkering combineerbaar?

Een overgangsuitkering kan u combineren met andere inkomsten zoals 

 • Inkomsten uit een beroepsactiviteit
 • Vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of een werkloosheidsuitkering
 • Uitkeringen voor het verminderen van arbeidsprestaties, loopbaanonderbreking of een tijdskrediet
 • Overlevingspensioen van dezelfde overleden huwelijkspartner uit het buitenland

U kan uw overgangsuitkering tijdelijk combineren met een rustpensioen. U blijft dan uw overgangsuitkering ontvangen tot het einde van de periode die op uw situatie van toepassing is. Automatisch wordt uw overgangsuitkering dan omgezet in een overlevingspensioen.

Opgelet! Mogelijk moet u wel meer belastingen betalen, omdat uw overgangsuitkering en andere inkomsten samen worden belast waardoor u in een hogere belastingschijf valt.

Wanneer start de overgangsuitkering?

Als uw partner al gepensioneerd was, start de uitkering automatisch de 1e dag van de maand na het overlijden.

Als uw partner nog niet gepensioneerd was, start uw uitkering ook op de 1e dag van de maand na overlijden op voorwaarde dat u de uitkering binnen de 12 maanden na het overlijden aanvraagt.

Als u uw aanvraag pas doet na de eerste 12 maanden, dan ontvangt u de uitkering de maand volgend op uw aanvraag.

Hoe lang heeft u recht op een overgangsuitkering?

De duur van uw overgangsuitkering hangt sinds 1 oktober 2021 af van uw gezinssituatie op het moment van overlijden

 • Als u geen kinderen ten laste had, krijgt u gedurende 18 maanden een uitkering
 • Als u enkel kinderen ten laste had van 13 jaar of ouder, krijgt u gedurende 36 maanden een uitkering
 • Als u minstens 1 kind ten laste had jonger dan 13 of met een handicap, dan krijgt u gedurende 48 maanden een uitkering
 • Als u binnen de 300 dagen na het overlijden bevalt van een kind uit het huwelijk, krijgt u ook gedurende 48 maanden een uitkering

Om de volledige periode uw overgangsuitkering te kunnen ontvangen, moet u uw aanvraag doen binnen de eerste 12 maanden na het overlijden.

Wat als uw overleden huwelijkspartner zelfstandige was?

Als uw overleden huwelijkspartner zelfstandige was, kan u ook een overgangsuitkering krijgen. Kreeg uw partner reeds een rustpensioen als zelfstandige? Dan wordt uw overgangsuitkering automatisch toegekend.

Was dit nog niet het geval? Dan zal u de beroepsloopbaan van uw partner moeten kunnen aantonen. Alle kalenderjaren en -kwartalen voor het kwartaal waarin uw partner overleed, komen hiervoor in aanmerking. U kan dit bewijzen door aan te tonen dat de sociale bijdragen betaald werden. U kan hiervoor terecht bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij uw partner was aangesloten.

Overgangsuitkering voor overlevingspensioen

Wanneer uw huwelijkspartner komt te overlijden, heeft u dus recht op een overgangsuitkering als u nog niet de leeftijd heeft bereikt om recht te hebben op een overlevingspensioen. U kan dit zelf aanvragen via mypension, als uw partner nog niet met pensioen was.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…