Search

Pour des informations en français,

Juridische mededeling

SERVICEVOORWAARDEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Het bedrijf dat eigenaar is van deze website (hierna de Site) “IntFormalities”, met geregistreerde naam “Trámites y Ayudas, S.L.”, gevestigd aan Avenida Diagonal, 536 – 08006 Barcelona, Spanje.

1. GEBRUIKERS:

De toegang tot en/of het gebruik van de IntFormalities-portalen schrijft de voorwaarde van de GEBRUIKER toe, die door deze toegang en/of dit gebruik de hier vermelde Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Bovenvermelde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene verkoopvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

2. GEBRUIK VAN DE PORTAAL:

De IntFormalities-site biedt toegang tot een groot aantal informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op internet die toebehoren aan IntFormalities of zijn licentiegevers, waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de Site. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Na deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord toegewezen krijgen waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn en zich ertoe zal verbinden er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of discussiegroepen) die IntFormalities aanbiedt via zijn Site en van illustratieve maar niet-beperkende aard, niet om ze niet te gebruiken om (i) deel te nemen aan activiteiten die ongeoorloofd, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn; (ii) inhoud of propaganda verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, waarin terrorisme wordt bepleit of een aanval op de mensenrechten wordt gepleegd; (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van IntFormalities, haar leveranciers of derden, computervirussen introduceren of verspreiden of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot en, indien van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. IntFormalities behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de jeugd, de openbare orde of veiligheid of die naar zijn mening niet geschikt voor publicatie. IntFormalities is in geen geval verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

IntFormalities is, alleen of als rechtverkrijgende, eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar webpagina’s, evenals de elementen die ze bevatten (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluiden, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo’s , kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van IntFormalities of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de intellectuele eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met elk technisch middel, zonder toestemming van IntFormalities. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van IntFormalities te respecteren. U kunt de elementen van de Site bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de IntFormalities-pagina’s is geïnstalleerd.

4. AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:

IntFormalities is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle technologische maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen.

5. WIJZIGINGEN:

IntFormalities behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij gepast acht op haar site, waarbij zowel de inhoud als de diensten die via deze site worden aangeboden en de manier waarop ze op uw site worden gepresenteerd of gelokaliseerd, kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd.

6. LINKS:

In het geval dat de Site links of hyperlinks naar andere websites bevat, oefent IntFormalities geen enkele vorm van controle uit over deze sites en inhoud. IntFormalities aanvaardt onder geen enkele omstandigheid enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van derden, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, reikwijdte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten. Niettegenstaande het voorgaande zullen bepaalde links vooraf worden onderhandeld of overeengekomen met de persoon die verantwoordelijk is voor de gelinkte inhoud, zodat een overweging wordt gegenereerd voor de acties die vrij worden uitgevoerd door de GEBRUIKER. Deze situatie doet geen afbreuk aan de uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gelinkte inhoud of de onafhankelijkheid van dit communicatiemiddel.

7. RECHT VAN UITSLUITING:

IntFormalities behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar Site en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op haar verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken voor gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

8. ALGEMENE INFORMATIE:

IntFormalities zal de schending van deze voorwaarden en elk misbruik van haar site nastreven en alle civiele en strafrechtelijke maatregelen nemen die volgens de wet daarmee in overeenstemming kunnen zijn.

9. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR:

IntFormalities kan op elk moment de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en is van kracht totdat ze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.