Familie » Andere hulp voor gezinnen » Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in België: financiële hulp aanvragen

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in België: financiële hulp aanvragen

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Wie slachtoffer is van opzettelijke gewelddaden kan onder bepaalde voorwaarden financiële hulp van de federale staat ontvangen. Wanneer de dader bijvoorbeeld niet gekend is of zelf de vergoeding niet kan betalen, draagt de federale staat bij tot het vergoeden van de slachtoffers. In dit artikel leggen we uit wat die vergoeding precies inhoudt en hoe u het kan aanvragen.

Financiële hulp voor slachtoffers van geweld
Wie slachtoffer is van opzettelijke gewelddaden kan onder bepaalde voorwaarden financiële hulp van de federale staat ontvangen

Wat valt er onder opzettelijke gewelddaden?

Opzettelijke gewelddaden zijn daden waarbij er doelbewust fysieke of psychologische schade is toegebracht aan het slachtoffer. Denk hierbij aan verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, roofmoord en meer.

Twee misdrijven zijn uitgesloten en dat zijn verkeersmisdrijven en diefstal zonder geweld of bedreiging.

Wie kan ervan genieten?

Niet alleen de rechtstreekse slachtoffers komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming, maar ook de verwanten van de slachtoffers bij overlijden of vermissing, occasionele redders (iemand die vrijwillig hulp biedt aan een slachtoffer), verwanten van occasionele redders en slachtoffers van onopgeloste zaken.

Wat voor hulp mag u verwachten?

Er zijn verschillende vormen van financiële hulp, afhankelijk van uw situatie:

 • Hoofdhulp: wordt toegekend aan een slachtoffer of aan zijn verwant voor alle geleden schade. De som kan oplopen tot maximaal € 125.000.
 • Noodhulp: wordt toegekend aan de verzoeker bij het indienen van een klacht. Hiervoor hoeft dus de gerechtelijke procedure nog niet afgerond te zijn. Het wordt enkel toegekend voor schade die meer dan € 500 bedraagt en kan oplopen tot € 30.000.
 • Aanvullende hulp: kan aangevraagd worden als de schade binnen de 10 jaar na toekenning van de hoofdhulp is toegenomen. Dit moet bewezen worden aan de hand van medische stukken of expertises. Hier geldt een bovengrens van € 125.000.
 • Uitzonderlijke hulp: kan enkel aangevraagd worden 10 jaar na het toekennen van hoofdhulp. Ook hier ligt de bovengrens op € 125.000.

Onder welke voorwaarden?

Er zijn uiteraard enkele voorwaarden om financiële hulp te krijgen:

 • De daad moet in België gepleegd zijn
 • Om de aanvraag tot hoofdhulp in te kunnen dienen, moet het politieonderzoek afgerond zijn en het resultaat bekend.
  • Als de dader bekend is, wordt de hulp toegekend na de beslissing tot veroordeling
  • Als de dader onbekend is, moet u wachten tot de beslissing tot seponering van de zaak of tot er een jaar verstreken is na de burgerlijke partijstelling
 • U moet de aanvraag tot hoofdhulp binnen de 3 jaar na de gerechtelijke uitspraak indienen
 • Als de dader bekend is, moet u als slachtoffer wel eerst proberen een schadevergoeding te krijgen. Hiervoor heeft u bewijs nodig dat u zich burgerlijke partij heeft gesteld, dat u een vordering voor een burgerlijke rechtbank heeft ingesteld of dat u een rechtstreeks dagvaarding hebt gevraagd.

Aangezien het om een subsidiaire vergoeding gaat, mag u geen andere vergoeding van uw schade verkrijgen zoals van uw ziekenfonds of verzekeringen.

Hoe kan u een aanvraag indienen?

Om uw aanvraag in te dienen, moet u het formulier en de bewijsstukken in tweevoud opsturen via de post (Waterloolaan 115, 1000 Brussel) of ze afgeven op het secretariaat van de commissie. 

Volgende bewijsstukken zijn nodig voor noodhulp:

 • Een kopie van het pv
 • Medische stukken en andere bewijzen van medische kosten
 • Bewijsstukken van eventuele begrafeniskosten

Volgende bewijsstukken zijn nodig voor hoofdhulp:

 • Een kopie van de vonnissen of arresten
 • Een kopie van de beslissing tot seponering of van de beschikking
 • Medische stukken en bewijzen van medische kosten
 • Bewijzen van materiële kosten en procedurekosten
 • Bewijzen van inkomensverlies
 • Bewijzen van leerproblemen
 • Bewijzen van schadeloosstellingen door de dader 
 • Bewijzen van tegemoetkomingen van verzekeringen
 • Een kopie van de verzekeringsovereenkomst
Wat voor hulp mag u verwachten
Om uw aanvraag in te dienen moet u het formulier en de bewijsstukken in tweevoud opsturen via de post

Wat na de aanvraag?

Zodra alle documenten zijn ingediend, gaat het secretariaat van de commissie aan de slag. Ze bereiden uw dossier voor en zorgen dat alles volledig is. Daarna wordt er een verslag opgesteld en starten de leden van de commissie een onderzoek.

Als u dat wil, of als de commissie erom vraagt, kan u ook nog een getuigenis afleggen, al dan niet bijgestaan door uw advocaat.

Zodra er een beslissing gemaakt is, wordt u deze meegedeeld via de post. Bent u het niet eens? Dan is het mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Extra vormen van slachtofferhulp

Naast financiële hulp, zijn er ook nog enkele andere vormen van hulp waar u als slachtoffer gebruikt van kan maken:

 • Politionele slachtofferbejegening: een politieambtenaar staat u bij onmiddellijk na de feiten. Ze helpen u met het opvangen van verwanten, door praktische hulp te verlenen, bij het geven van de juiste psychosociale en juridische informatie en het doorverwijzen naar de juiste diensten.
 • Slachtofferonthaal: ze zorgen voor de juiste informatie over het dossier, het verloop van de procedure en de rechten die u heeft. Ze kunnen u tijdens de procedure ook doorverwijzen naar de juiste personen.
 • Slachtofferhulp: heeft u echt psychosociale hulp nodig, dan kan u bij een dienst voor slachtofferhulp terecht. Zij zullen u ook bijstaan in de procedure voor financiële hulp.

Slachtoffer van geweld in België

Bij u slachtoffer van opzettelijk geweld in België of bent u verwant aan een slachtoffer en krijgt u momenteel niet de juiste schadevergoeding? Dan heeft u mogelijk recht op extra financiële hulp vanuit de overheid. U kan hiervoor terecht bij de FOD Justitie op commissie.slachtoffers@just.fgov.be of 02 542 72 36.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…