Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen: wat moet u weten?

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen: wat moet u weten?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Als werknemer of ambtenaar kan u uw loopbaan onderbreken door tijdelijk minder of niet te werken. Bij werknemers in de privésector spreekt men over tijdskrediet, terwijl men bij ambtenaren in de openbare sector spreekt over loopbaanonderbreking. In de Vlaamse openbare sector werd de term loopbaanonderbreking vervangen door Vlaams zorgkrediet. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden, motieven en het aanvragen van deze verlofsystemen.

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen wat moet u weten
Zowel bij tijdskrediet loopbaanonderbreking als Vlaams zorgkrediet kiest u ervoor om uw loopbaan tijdelijk geheel of gedeeltelijk te onderbreken

Wat is het verschil tussen tijdskrediet, loopbaanonderbreking en Vlaams zorgkrediet?

Zowel bij tijdskrediet, loopbaanonderbreking als Vlaams zorgkrediet kiest u ervoor om uw loopbaan tijdelijk geheel of gedeeltelijk te onderbreken

Tijdskrediet is er voor werknemers in de privésector. Voor ambtenaren bestaat een soortgelijk verlofsysteem dat loopbaanonderbreking wordt genoemd bij de federale overheid en Vlaams zorgkrediet bij de Vlaamse overheid. 

Dit is niet hetzelfde als thematische verloven, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof, palliatief verlof, mantelzorgverlof,… Hiervoor bestaan aparte voorwaarden en regels. 

Motieven tijdskrediet

Als werknemer kan u enkel tijdskrediet opnemen met een van de volgende motieven:

 • U wil zorgen voor uw kind of kinderen jonger dan 8 jaar
 • U wil zorg of bijstand verlenen aan uw ernstig ziek minderjarig kind
 • U wil zorgen voor uw gehandicapt kind jonger dan 21 jaar
 • U wil zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid 
 • U wil palliatieve zorgen verlenen aan iemand die ongeneeslijk ziek is
 • U wil een erkende opleiding volgen 

Hoe lang kan u tijdskrediet nemen? 

U kan ervoor kiezen om geheel of gedeeltelijk uw loopbaan te onderbreken. Dit kan voltijds, halftijds of 1/5. 

De duur van het tijdskrediet hangt af van het motief van het tijdskrediet

 • Als u zorg aan iemand wil verlenen, kan u een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen met een maximumduur van 51 maanden. 
 • Als u een erkende opleiding wil volgen, bedraagt de maximumduur van uw tijdskrediet 36 maanden. 

De maximumduur van uw tijdskrediet geldt voor uw volledige loopbaan

Vervangingsinkomen tijdens tijdskrediet in de privésector

Tijdens uw tijdskrediet kan u een vervangingsinkomen van RVA krijgen. Hoeveel dit bedrag precies bedraagt, hangt af van de vorm van het tijdskrediet, uw jaren anciënniteit bij uw werkgever, uw leeftijd en uw gezinssituatie. 

Brutobedrag bij voltijds tijdskrediet in de privésector:

 • Zonder 5 jaar anciënniteit: € 598,08 
 • Met 5 jaar anciënniteit: € 697,76

Vervangingsinkomen tijdens loopbaanonderbreking in de openbare sector

Ook in de openbare sector heeft u recht op een vervangingsinkomen van RVA tijdens uw loopbaanonderbreking. Dit bedrag varieert naargelang de vorm van de onderbreking en kan verhoogd worden wanneer u jonge kinderen ten laste heeft. 

Brutobedrag bij een voltijdse onderbreking in de openbare sector

 • Basisbedrag: € 500,56

Landingsbaan tijdskrediet in de privésector

Bent u 60 jaar of ouder? En werkt u in de privésector? Dan kan u met deze specifieke vorm van tijdskrediet uw arbeidsprestaties verminderen tot u met pensioen gaat. U kan halftijds of 1/5 tijdskrediet opnemen en ontvangt dan een forfaitaire uitkering van RVA. 

Er zijn ook enkele uitzonderingen waardoor u al vanaf 55 jaar een onderbrekingsuitkering kan krijgen: 

 • U werkt in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
 • U heeft reeds 35 jaar gewerkt als loontrekkende 
 • U oefent een zwaar beroep uit
 • U verricht nachtwerk
 • U bent ongeschikt om uw werk in de bouwsector te blijven uitoefenen 

Hoelang op voorhand tijdskrediet aanvragen? 

 • Er zijn meer dan 20 werknemers in het bedrijf: 3 maanden op voorhand 
 • Er zijn 20 werknemers of minder in het bedrijf: 6 maanden op voorhand 

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen bij uw werkgever

Als u tijdskrediet wil opnemen, moet u uw werkgever schriftelijk en op voorhand van op de hoogte brengen. Dit kan u doen via een aangetekend schrijven. 

In uw aanvraag aan uw werkgever moet u vermelden:

 • Welke vorm tijdskrediet u wil opnemen (voltijds, halftijds of 1/5)
 • Met welk motief u tijdskrediet wil opnemen 
 • Hoelang u tijdskrediet wil opnemen
 • Welke begindatum u verkiest 

Verder voegt u bij uw aanvraag het ‘Attest tijdskrediet’ van RVA toe. Daarmee kan uw werkgever nagaan of u nog over voldoende tijdskrediet beschikt. U kan het attest downloaden via Break@Work of u kan het attest aanvragen bij het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats.

Uw werkgever moet u de beslissing meedelen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de aanvraag heeft gedaan. 

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen bij RVA

Zodra u de goedkeuring van uw werkgever heeft ontvangen, kan u uw aanvraag indienen bij RVA. Dit moet binnen de termijn van: 

 • Ten vroegste 6 maanden voor de begindatum van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking
 • Ten laatste 2 maanden na de begindatum van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking

Dit kan eenvoudig online via de portaalsite van de sociale zekerheid. Meld u hiervoor aan bij uw ‘Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet’. 

U kan er ook voor kiezen om uw aanvraag via een papieren formulier bij RVA in te dienen. De formulieren vindt u terug in het tabblad ‘Formulieren’ op de website van de RVA. 

Tijdskrediet België

Kortom, als werknemer in de privésector kan u tijdskrediet aanvragen en als ambtenaar kan u loopbaanonderbreking of Vlaams zorgkrediet aanvragen. Dit doet u door eerst een aanvraag bij uw werkgever in te dienen, en nadien bij RVA. U ontvangt dan afhankelijk van uw situatie een onderbrekingsuitkering. Met vragen rond uw dossier kan u terecht op het contactcenter van RVA via het nummer 02 515 44 44.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…