Search

Pour des informations en français,

Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Winwinlening: als particulier geld lenen aan een onderneming

Winwinlening: als particulier geld lenen aan een onderneming

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

De Winwinlening is een initiatief van de Vlaamse overheid om particulieren aan te moedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun nodig hebben. Particulieren kunnen via de Winwinlening een achtergestelde lening verstrekken tegen een gunstige rentevoet. Deze lening biedt voordelen voor zowel de uitlener als de onderneming, waarbij de uitlener een financieel rendement kan behalen en de onderneming gemakkelijker kapitaal kan aantrekken uit de directe omgeving. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden, voordelen en aanvraag van de Winwinlening. 

Hoe werkt de winwinlening?
De kredietgever geniet van belastingvoordelen, terwijl de kredietnemer geniet van een achtergestelde lening met een lage rente en zonder waarborgvereisten.

Hoe werkt de winwinlening? 

De Winwinlening in Vlaanderen is bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en non-profitorganisaties met economische activiteiten (vzw’s) te ondersteunen bij het verkrijgen van financiering voor investeringen en werkkapitaal. Zo kan u als kredietnemer geld lenen tegen een lage rente, zonder waarborg te geven.

Het mooie is dat u als particulier die geld uitleent, ook geniet van verschillende voordelen. U ontvangt dan een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Bovendien heeft u de mogelijkheid om een eenmalig belastingkrediet van 30% te krijgen als (een deel van) de lening niet wordt terugbetaald. 

Dit creëert een win-winsituatie voor zowel de kredietgever als de kredietnemer.

Voorwaarden Winwinlening

De belangrijkste voorwaarden van de Winwinlening zijn:

 • Het is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 5 tot 10 jaar.
 • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden beschikbaar, zoals terugbetaling in één keer op de eindvervaldag of regelmatige aflossingen (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks).
 • Een eenmalige volledige vervroegde terugbetaling is ook mogelijk.
 • De lening begint op de dag dat het geld beschikbaar wordt gesteld aan de kredietnemer.
 • Het maximale bedrag dat een kredietgever kan uitlenen via één of meerdere Winwinleningen bedraagt €75.000.
 • Het maximale bedrag dat een kredietnemer kan lenen via verschillende Winwinleningen bedraagt €300.000.
 • De rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet en varieert tussen de helft van de wettelijke rentevoet en de volledige wettelijke rentevoet.
 • De rentevoet wordt jaarlijks in januari bekendgemaakt en is een vaste bruto-rentevoet waarop roerende voorheffing van toepassing is.
 • Winwinleningen kunnen gecombineerd worden met Vriendenaandelen tot een maximumbedrag van respectievelijk € 75.000 voor de kredietgever en € 300.000 voor de kredietnemer.

Wie komt in aanmerking als kredietnemer? 

De Winwinlening is beschikbaar voor diverse kmo’s, waaronder zelfstandigen en vrije beroepen, die een economische activiteit in Vlaanderen uitoefenen. De kmo’s moeten voldoen aan de Europese kmo-definitie: 

 • Maximaal 250 werknemers
 • Maximale jaaromzet tot 50 miljoen euro en/of een balanstotaal tot 43 miljoen euro
 • Voldoen aan het zelfstandigheidscriterium waarbij geconsolideerde cijfers rekening houden met deelnemingsrelaties en aandeelhouderschap 

De Winwinlening is ook beschikbaar voor vzw’s die een economische activiteit uitoefenen, inclusief activiteiten in de sociale economie. 

Heeft u een ondernemingsnummer en bent u aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen? Dan kan u ook in bijberoep beroep doen op de Winwinlening. 

Wie komt in aanmerking als kredietgever? 

Om in aanmerking te komen als kredietgever voor een Winwinlening, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen op het moment van het afsluiten van de lening:

 • U bent een natuurlijk persoon die de lening aangaat buiten het kader van uw handels- of beroepsactiviteiten.
 • U woont in het Vlaamse Gewest of bent er gelokaliseerd voor de personenbelasting.
 • U bent geen werknemer van de kredietnemer.
 • Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag u geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Is de kredietnemer een zelfstandige? Dan mag u niet de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn.

Is de kredietnemer een rechtspersoon? Dan mag u niet de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.

Is de kredietnemer een vennootschap? Dan mag u noch rechtstreeks noch onrechtstreeks houder zijn van meer dan 5% van de aandelen of stemrechten van die vennootschap, of rechten of effecten bezitten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel van 5% zou veroorzaken.

Aanvragen winwinlening

Om een Winwinlening aan te vragen, volgt u de volgende stappen:

 1. Ga naar de website van PMV en download het model van de akte en de aflossingstabel.
 2. Druk de akte en aflossingstabel in drievoud af en onderteken ze. Bewaar één exemplaar voor de kredietgever, één voor de kredietnemer en stuur één exemplaar binnen 3 maanden naar PMV.

Na ontvangst van de ondertekende akte en aflossingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen voordat de kredietgever de registratiebrief van PMV ontvangt, die fungeert als fiscaal attest en moet worden bewaard voor fiscale controle.

Ontdek nog meer van welke voordelen u in België kan genieten.

Leen met lage rente dankzij de winwinlening

De Winwinlening is een initiatief van de Vlaamse overheid dat particulieren aanmoedigt om geld uit te lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en non-profitorganisaties met economische activiteiten (vzw’s).

Het biedt voordelen voor zowel de kredietgever als de kredietnemer. De kredietgever geniet van belastingvoordelen, terwijl de kredietnemer geniet van een achtergestelde lening met een lage rente en zonder waarborgvereisten.

U kan de Winwinlening aanvragen op de website van PMV. Met vragen kan u terecht bij PMV op het nummer  02 229 52 77

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…