Search

Pour des informations en français,

Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Heeft u recht op jeugdvakantie? 

Heeft u recht op jeugdvakantie? 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

In België heeft u als jongere onder bepaalde voorwaarden recht op jeugdvakantie. Dit betekent dat u recht heeft op een aantal dagen betaalde jeugdvakantie, ter aanvulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie, die u kan opnemen buiten de schoolvakanties. Hieronder gaan we dieper in op wie recht heeft op jeugdvakantie, hoe u dit kan aanvragen en hoeveel de uitkering bedraagt. 

Kan u als jongere jeugdvakantie aanvragen?
Jeugdvakantie is een bijkomende vakantie voor jongeren tussen 15 en 25 jaar oud die nog geen volledig recht hebben op betaalde vakantie.

Wat is jeugdvakantie? 

Het aantal weken betaalde vakantie hangt af van uw tewerkstelling in het vorige jaar. Als u een volledig jaar gewerkt heeft, kan u in het daaropvolgende jaar 4 weken betaalde vakantie nemen.

Jeugdvakantie is een bijkomende vakantie voor jongeren tussen 15 en 25 jaar oud die nog geen volledig recht hebben op betaalde vakantie, omdat ze nog niet lang genoeg gewerkt hebben. 

Bijvoorbeeld: heeft u als jongere recht op slechts 1 week betaalde vakantie? Dan kan u uw verlof aanvullen met 3 weken jeugdvakantie. 

Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt u als jongere een uitkering die 65% van uw begrensd loon bedraagt. Deze uitkering wordt vergoed door de RVA of Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Wie heeft recht op jeugdvakantie? 

U heeft als jongere recht op jeugdvakantie als u: 

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar (dit is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin u vakantie wil nemen) nog geen 25 jaar oud bent
  • U in de loop van het vakantiedienstjaar uw studies of opleiding heeft beëindigd 
  • U na het beëindigen van uw studies of opleiding in de loop van het vakantiedienstjaar heeft gewerkt als loontrekkende (u moet minstens gedurende één maand verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst en deze tewerkstelling moet minstens 13 arbeidsdagen omvatten) 

Voorwaarden jeugdvakantiedagen 

Als u als jongere voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op (tot 4 weken) extra vakantiedagen bovenop de gebruikelijke vakantiedagen

Voordat deze worden toegekend, moet u eerst uw gebruikelijke vakantiedagen opnemen. Dit kan tijdens uw werkperiode, direct erna of tijdens een periode van betaalde volledige werkloosheid

De extra vakantiedagen kan u alleen opnemen tijdens een werkperiode als loontrekkende. 

Belangrijk: u kan deze extra vakantiedagen enkel opnemen als u in het voorgaande kalenderjaar aan de voorwaarden voor jeugdvakantie heeft voldaan. 

Voorwaarden jeugdvakantie-uitkering

Als u jeugdvakantie neemt, heeft u recht op jeugdvakantie-uitkeringen als u: 

  • Niet al tijdens een vorig kalenderjaar aan de voorwaarden voldeed om jeugdvakantie-uitkeringen te bekomen
  • Geen beroepsinkomen of vervangingsinkomen ontvangt voor de (halve) jeugdvakantiedagen

Bedrag jeugdvakantie-uitkering 

De jeugdvakantie-uitkering hangt af van uw inkomen en het aantal dagen waar u recht op heeft

Het aantal vakantie-uren dat niet meer gedekt is door vakantiegeld wordt omgerekend naar een aantal uitkeringen via de formule: vakantie-uren x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur.  

De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon tijdens de eerste maand waarin jeugdvakantie wordt genomen, begrensd tot €2.751,99 per maand. 

Jeugdvakantie aanvragen  

Na de eerste maand van jeugdvakantie moet u een aanvraag indienen bij een uitbetalingsinstelling naar keuze (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). 

Dit doet u door het formulier C103-jeugdvakantie-werknemer in te vullen. U vindt dit formulier bij de uitbetalingsinstellingen, de economische dienst of op de website van RVA

Uw werkgever moet een elektronische aangifte doen (aangifte scenario 9 genaamd). Voor elke maand waarin u jeugdvakantie neemt, moet uw werkgever een elektronische aangifte doen van het aantal uren jeugdvakantie (aangifte scenario 10 genaamd) en een print daarvan aan u bezorgen.

Deze aangiften worden door de uitbetalingsinstelling naar de RVA doorgestuurd. De aanvraag moet ten laatste in februari van het jaar volgend op het jaar waarin de vakantie is genomen bij RVA zijn toegekomen. De uitbetalingsinstelling zal uw uitkeringen berekenen en u betalen op basis van de elektronisch ontvangen gegevens. 

Jeugdvakantie bij deeltijds werk 

Ook als u deeltijds werkt, kan u jeugdvakantiedagen nemen na uitputting van uw betaalde vakantiedagen. Deze dagen zullen proportioneel vergoed worden. 

Jeugdvakantie in België

Kortom, als jongere is het mogelijk dat u nog geen volledig recht heeft op betaalde vakantiedagen omdat u nog niet lang genoeg gewerkt heeft. Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op jeugdvakantiedagen. Tijdens deze jeugdvakantiedagen ontvangt u een uitkering van de RVA die 65% van uw brutoloon bedraagt. Voor meer info, neem contact op met het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling bevoegd voor uw gemeente.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…