Werkgelegenheid » Pensioen » Hoe uw vervroegd pensioen aanvragen in België?

Hoe uw vervroegd pensioen aanvragen in België?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Heeft u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar wil u toch al stoppen met werken? Dan kan u mogelijk vervroegd in pensioen. Dit hangt af van uw leeftijd en uw loopbaan. In dit artikel gaan we verder in op wat een vervroegd pensioen is, hoe u het aanvraagt en wat u ervan mag verwachten?

Vervroegd met pensioen in België
In België kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op vervroegd pensioen

Wat is een vervroegd pensioen?

In België geldt (tot 2025) 65 jaar als de wettelijke pensioenleeftijd. Hierop mag u stoppen met werken en krijgt u uw opgebouwde pensioen uitbetaald. Wilt u echter vervroegd al stoppen met werken? Dan kan u beroep doen op het vervroegd pensioen onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden vervroegd pensioen

Om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, moet u aan één van de volgende scenario’s voldoen:

 • U bent 60 jaar en heeft 44 loopbaanjaren achter de rug
 • U bent 61 jaar en heeft 43 loopbaanjaren achter de rug
 • U bent 62 jaar en heeft 43 loopbaanjaren achter de rug
 • U bent 63 jaar en heeft 42 loopbaanjaren achter de rug

Wat telt er mee qua loopbaanduur?

Uiteraard al uw gewerkte jaren, maar ook perioden waarin u niet heeft gewerkt door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet of een terbeschikkingstelling met wachtwedde voor ambtenaren. Ook perioden van militaire dienst of als gewetensbezwaarde tellen mee.

Wie tijdelijk zijn of haar beroepsactiviteit heeft stopgezet om voor een kind jonger dan 6 jaar te zorgen, kan maximum 3 jaar laten meetellen als loopbaanjaren, onder volgende voorwaarden:

 • U ontving kinderbijslag voor deze periode
 • De onderbreking duurde maximum 5 jaar
 • De hervatte beroepsactiviteit duurde minstens 1 jaar

Uw vervroegd pensioen aanvragen

Als u van plan bent om vervroegd met pensioen te gaan, dan moet u een jaar voor de gewenste ingangsdatum uw rustpensioen aanvragen. Wie in België woont, kan online de aanvraag indienen via Pensioenaanvraag. U kan ook langsgaan in uw gemeentehuis, bij de kantoren van het RVP, bij de pensioenpunten of op een zitdag.

Zodra uw aanvraag goed is ontvangen, worden alle benodigde documenten verzameld om uw pensioen te kunnen berekenen. De meeste documenten zullen centraal al te vinden zijn, maar soms komt het voor dat ze verder inlichtingen bij u vragen. Zodra uw dossier volledig is, wordt uw pensioenbedrag berekend en met u meegedeeld.

Woont u niet in België, maar in een ander land in een EER of in Zwitserland, dan kan u langsgaan bij de bevoegde instelling van dat land. 

Hoe wordt uw pensioen berekend?

Op mypension kan u het pensioenbedrag raadplegen waar u op dit moment recht op heeft. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van volgende parameters:

 • Uw beroepsinkomen: hoe hoger uw loon, hoe hoger uw pensioen zal zijn. Boven de grens van € 63.944,74 zal uw pensioen echter niet meer verhogen.
 • Uw loopbaan: vanaf de eerste dag dat u begint te werken, bouwt u pensioen op. Vroeger zat hier een maximum van 45 jaar of 14.040 dagen op. Tegenwoordig mag u meer werken, op voorwaarde dat uw werkgever hiermee akkoord is. 
 • Tijden van inactiviteit: wanneer u zelf ontslag neemt en beslist om niet meer te werken, 

Uw pensioen wordt steeds automatisch betaald op de daarvoor bepaalde datum. Net voor de uitbetaling kan u het bedrag raadplegen in mypension. Uw vervroegd pensioen zal andere werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen vervangen.

Stel u bent niet akkoord met de berekening van uw pensioen? Dan kan u hiervoor contact opnemen met uw dossierbeheerder. Indien u na een gesprek nog niet verder bent gekomen, dan kan u terecht bij de Ombudsdienst Pensioenen of kan u in beroep gaan tegen de beslissing. 

Is uw pensioen te laag?

Omdat u wat vroeger met pensioen gaat en dus uw loopbaan wat korter zal zijn, ligt uw pensioen ook lager. Gelukkig zijn er nog enkele andere zaken waar u beroep op kan doen om het bedrag van uw pensioen wat te verhogen: 

 • Aanvullende pensioen of een groepsverzekering: dit is een pensioen dat wordt opgebouwd door uw werkgever.
 • Pensioensparen: dit bouwt u zelf op bij uw bank en op dit bedrag krijgt u belastingsvoordeel.
 • Overlevingspensioen: een extra pensioen voor weduwen en weduwenaren. 

Belasting over uw pensioen

De kans is groot dat u belasting zal moeten betalen over uw pensioen. Het komt erop neer dat tot een pensioenbedrag van 1.320 EUR u geen belastingen moet betalen, indien het pensioen uw enige inkomstenbron is.

Bij een hoger pensioenbedrag betaalt u wel belastingen, maar geniet u ook een belastingvermindering die kan oplopen tot ongeveer 2.000 EUR. Hoe hoger uw pensioen, hoe lager de vermindering wel wordt en hoe meer belastingen u zal moeten afdragen. 

Hulp bij uw pensioen aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw vervroegd pensioen of zit u met vragen? Dan kan u altijd terecht bij de Federale Pensioendienst. U kan hen bereiken op de Pensioenlijn1765 of online via mypension uw dossier opvolgen. Zorg steeds dat u uw rijksregisternummer bij de hand houdt voor een vlotte opvolging.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…