Immigratie » Asiel » Hoe verloopt uw asielaanvraag?

Hoe verloopt uw asielaanvraag?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Wie als vreemdeling zijn of haar land is ontvlucht en in België aankomt, kan hier internationale bescherming aanvragen. Er zijn een hoop stappen om te doorlopen in de asielprocedure waaronder een onderzoek of de vreemdeling aan de juiste criteria voldoet. In dit artikel leggen we uit hoe deze asielprocedure in zijn werk gaat en hoe u asiel kan aanvragen in België.

Hoe verloopt uw asielaanvraag
Vluchtelingen zijn personen die hun land hebben verlaten wegens gegronde vrees voor vervolging door hun nationaliteit ras politieke of religieuze overtuiging

Wat wordt er verstaan onder ‘asiel’?

Asiel is een internationale bescherming voor vluchtelingen. Als ze na de asielprocedure erkend worden als vluchteling, krijgen ze een verblijfsvergunning van onbeperkte duur.

Wanneer bent u een vluchteling?

Vluchtelingen zijn personen die hun land hebben verlaten wegens gegronde vrees voor vervolging door hun nationaliteit, ras, politieke of religieuze overtuiging. De internationale bescherming geldt ook voor personen die bij terugkeer naar hun land van herkomst ernstige schade staan te wachten, zoals een doodstraf, foltering of iets dergelijks. 

Hoe verloopt de asielprocedure?

Wanneer u in België aankomt als vluchteling, kan u zich aanmelden in Brussel bij het Klein Kasteeltje. Dit is een gebouw dat beheerd wordt door Fedasil, waar alle asielaanvragen worden opgenomen. Maar u kan uw aanvraag ook doen aan de grens, in een gesloten centrum of in een strafinrichting.

Om het verzoek te kunnen registreren, moet u een korte verklaring afleggen en een standaardformulier invullen. Daarna gaat uw verzoek naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). 

Hier volgt een persoonlijk onderhoud, waarbij de vluchteling de kans krijgt een uitgebreider verhaal te vertellen en ook motieven neer te leggen voor het verzoek tot asiel. De CGVS gaat hier dan mee aan de slag om uw persoonlijke situatie te bekijken. Deze procedure kan 6 maanden tot een jaar duren. In die tijd krijgt u een voorlopige verblijfsvergunning.

Waar heeft u recht op?

Als verzoeker van asiel heeft u recht op opvang, zolang het onderzoek loopt. De opvang wordt georganiseerd in een open opvangstructuur, door Fedasil. U bent niet verplicht om hier te verblijven, maar de meeste vluchtelingen doen dit wel.

Let op: u heeft geen recht op financiële steun

Beslissing 

Zodra de CGVS heeft nagetrokken of uw motieven kloppen, wordt er beslist of u het vluchtelingenstatuut krijgt of niet.

Zo ja, dan krijgt u een verblijfsvergunning van onbepaalde duur en kan u beginnen aan het integratieproces. Zo niet, dan kan u beroep aantekenen tegen de beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Is uw verzoek toch definitief verworpen? Dan krijgt u bevel om het grondgebied te verlaten.

U kunt ook lezen: Wanneer mag u een social woning huren in België?

Kan u werken in België als vluchteling?

Na uw asielaanvraag, kan u ook een attest van immatriculatie aanvragen. Hiermee kan u, na een wachtperiode van 4 maanden, werken als asielzoeker in België. Indien u als zelfstandige wil werken, moet u een beroepskaart aanvragen boven op het attest van immatriculatie.

Eenmaal uw asielaanvraag is goedgekeurd en u heeft een verblijfsvergunning van onbepaalde duur, dan zijn er geen beperkingen meer en kan u ook aan de slag.

Gezinshereniging bij erkende vluchtelingen

Als erkende vluchteling of subsidiair beschermde, kan u een visum aanvragen tot gezinshereniging. Uw familie kan dit aanvragen bij de Belgische ambassade in het land waar ze verblijven. De Dienst Vreemdelingenzaken in België zelf zal dit dan verder behandelen.

Asielaanvraag in België

Wie als vluchteling in België aankomt, kan dus zijn of haar asielaanvraag indienen bij de grens of in Brussel zelf. Afhankelijk van uw motieven en verhaal, zal de asielprocedure 6 maanden tot zelfs een jaar kunnen duren. Gelukkig krijgt u in de tussentijd een tijdelijke verblijfsvergunning waarmee u recht heeft op opvang en ook kan werken.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…