Familie » Adoptie » Adoptieverlof in België: hoe uw adoptieverlof aanvragen?

Adoptieverlof in België: hoe uw adoptieverlof aanvragen?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Wanneer u na een lange procedure eindelijk de kans krijgt om een kind te adopteren, is het wel zo fijn als u er meteen een band mee kan vormen. Om dit te vergemakkelijken, kan u adoptieverlof voor werknemers aanvragen. In dit artikel leggen we uit wat het precies is en hoe u ervan kan genieten.

Wat is adoptieverlof
Als u in België een kind adopteert hebt u recht op adoptieverlof

Wat is adoptieverlof?

Adoptieverlof is een vorm van betaald verlof waarbij beide adoptieouders vrij kunnen nemen om zorg te dragen voor hun geadopteerd kind. De uitkering die u ontvangt tijdens dit verlof wordt hoofdzakelijk geregeld door uw ziekenfonds.

Wie kan adoptieverlof opnemen?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om adoptieverlof op te kunnen nemen:

 • Het moet gaan om een minderjarig kind wat u adopteert
 • U heeft een voltijds of deeltijds arbeidscontract

Bent u zelfstandige? Dan kan u ook adoptieverlof opnemen, maar dit verloopt dan via uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor welke periode kan u het verlof opnemen?

Het adoptieverlof kan pas ingaan vanaf uw kind is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. U heeft twee maanden de tijd na deze inschrijving om het verlof op te nemen. 

Bij buitenlandse adopties daarentegen, kan u het verlof al wel opnemen voor de inschrijving van het kind. Dit om u de kans te geven naar het land van herkomst te kunnen reizen om daar alles te regelen. U kan in dit geval het adoptieverlof opnemen vanaf de dag na de goedkeuring van de bevoegde centrale autoriteit.

De duur van adoptieverlof

U heeft recht op een basisperiode van 6 weken adoptieverlof. Deze basisperiode kan echter nog worden verlengd in specifieke gevallen:

 • Als u als alleenstaande adopteert, kan u de periode met 3 weken verlengen
 • Als u als koppel adopteert, kan de periode ook met 3 bijkomende weken worden verlengd. Dit verlof moet dan wel verspreid worden over de beide ouders.
 • Het verlof wordt verdubbeld tot 12 weken als u een kind adopteert dat minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is
 • Adopteert u gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen? Dan kan u het verlof met 2 weken verlengen.

U bent niet verplicht om al het verlof op te nemen, maar moet het wel steeds per week opnemen. U kan geen losse dagen adoptieverlof inzetten.

Hoeveel bedraagt uw uitkering tijdens het adoptieverlof?

Tijdens de eerste 3 dagen van het adoptieverlof, zal uw werkgever 100% van uw loon uitbetalen. De rest van het verlof kan u rekenen op een uitkering van uw ziekenfonds. Deze bedraagt 82% van het begrensde gederfde loon.

Aanvraag van uw adoptieverlof

De aanvraag van uw adoptieverlof doet u eerst bij uw werkgever, maar daarna ook bij uw ziekenfonds. Zodra u alle informatie heeft, kan u bij uw werkgever de dagen vastleggen waarop u het verlof zal opnemen. Hoe vroeger u dit kan doen, hoe fijner dit zal zijn voor uw werkgever zodat er vervanging gezocht kan worden.

Bij uw ziekenfonds kan u uw uitkering aanvragen. Dit kan u online doen via de website van uw ziekenfonds of u kan via mail contact met hen opnemen. Zorg zeker dat u volgende documenten mee bezorgt:

 • Binnenlandse adoptie: een kopie van het attest waarin staat dat u het kind zal adopteren
 • Buitenlandse adoptie:
  • Als u het verlof opneemt na de inschrijving van het kind, heeft u een kopie nodig van de beslissing tot erkenning van de buitenlandse adoptie. Dit verkrijgt u bij de FOD Justitie
  • Als u het verlof opneemt voor de inschrijving van het kind, heeft u een kopie nodig van het document waarin staat dat u als adoptant bent toevertrouwd en dat u het kind mag ophalen.
 • Adoptie van een gehandicapt kind: een attest dat vermeldt welke aandoening het kind heeft en in welke gradatie.

Als uw ziekenfonds dit goed heeft ontvangen, krijgt u een inlichtingenblad waarop u het luik ‘gerechtigde’ invult. Dit bezorgt u dan terug aan hen waarmee zij de uitkering zullen regelen.

Uitbetaling van uw uitkering

Zodra alles rond is bij uw ziekenfonds, zullen zij u vergoeden binnen de 30 dagen. De uitkering wordt vervolgens elke maand op een vast moment betaald.

Stel u zet het adoptieverlof vroegtijdig stop, dan verwittigt u binnen de 8 kalenderdagen nadat u terug bent beginnen te werken uw ziekenfonds via mail of brief.

Adoptieverlof aanvragen in België

Wanneer u een kind adopteert in België heeft u recht op minstens 6 weken adoptieverlof. Dit kan u aanvragen bij enerzijds uw werkgever en anderzijds uw ziekenfonds. Bij hen kan u ook steeds terecht voor verdere uitleg of ondersteuning.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…